Kopen

Privacytekst

De bescherming van uw persoonsgegevens is een voortdurend aandachtspunt van Delta Diffusion

Hieronder vindt u alle regels en richtlijnen die we onszelf opleggen om ze te beschermen. We zouden u vriendelijk willen verzoeken om deze aandachtig te lezen.

Wat u bovenal dient te weten

Delta Diffusion is een naamloze vennootschap naar Belgisch recht met haar maatschappelijke zetel te Chaussée de Namur 39, bus 6 te 1457 Nil-Saint-Vincent, België, KBO-nr. BE0439626071.

Onderhavige Privacy Policy is van toepassing op de website www.thebool.eu.

Als u niet akkoord kunt gaan met de voorwaarden van deze Privacy Policy, gelieve dan geen beroep te doen op de diensten van www.thebool.eu.

Persoonsgegevens: algemene principes

Naleving van de wettelijke voorschriften

Delta Diffusion verbindt er zich toe om al uw persoonsgegevens te beschermen en stelt alles in het werk om zich te richten naar de meest veeleisende bepalingen die in de Europese Unie en in België van toepassing zijn (wet van 8 december 1992).

Verantwoordelijke voor de verwerking

Delta Diffusion is de verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens krachtens de ter zake toepasselijke Europese richtlijnen. De commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer is de toezichthoudende instantie in België en is gevestigd te Hoogstraat 139 - 1000 Brussel.

Verbod op de verkoop van de gegevens

Delta Diffusion verbindt er zich toe om de verzamelde persoonsgegevens in geen geval te verkopen.

Gebruik van de persoonsgegevens

We verwerken uw persoonsgegevens om uw bestelling te beheren en om u de diensten te leveren, die u van ons verwacht. We gebruiken ook de niet-persoonlijke gegevens met het oog op hun statistisch beheer.

Voorafgaande instemming – Direct marketing

We kunnen u ook op de hoogte houden van de eventuele aanbiedingen op onze producten per nieuwsbrief, post, e-mail of telefoon. In dergelijke en alle andere gevallen van direct marketing vergewissen we ons ervan dat we vooraf uw toestemming hebben gekregen om dit te doen, zoals de wet voorschrijft.

Recht om uw persoonsgegevens te corrigeren of te schrappen

U kunt ons op eender welk moment contacteren met eender welke vraag die u zou hebben over de bescherming van uw persoonsgegevens. U kunt ons ook op eender welk moment vragen om de persoonsgegevens die u ons bezorgde, te raadplegen en deze te corrigeren of te schrappen binnen een redelijke termijn en dat gratis.

Instemming

Wanneer u ons uw persoonsgegevens bezorgt, is de technologische interface van de website zodanig geconfigureerd dat u kennis kunt nemen van en kunt instemmen met de voorwaarden van de Privacy Policy.

Veiligheid

We stellen alles in het werk om uw persoonsgegevens te beschermen.

In elk geval dient u te weten dat het overdragen van gegevens via het internet van nature niet zo veilig is. We kunnen dan ook de veiligheid van de via het internet bezorgde gegevens niet garanderen.

Persoonsgegevens: aanvullende beschrijving

Verzamelde gegevens

We hebben het recht om de volgende persoonsgegevens te verzamelen, te bewaren en te verwerken:

 • de gegevens in verband met uw computer en uw bezoeken aan de website www.thebool.eu, zoals uw IP-adres, uw geografische locatie, het type van uw browser, de duur van uw bezoek en het aantal geopende pagina's;
 • de informatie met betrekking tot elke verrichte transactie tussen u en ons, inclusief de informatie over de op de website www.thebool.eu verrichte aankopen van goederen en diensten;
 • de informatie die u ons meedeelt om u bij ons te registreren;
 • de informatie die u ons meedeelt om u in te schrijven op door Delta Diffusion aangeboden diensten, zoals kennisgevingen per e-mail en andere nieuwsbrieven;
 • alle andere informatie die u ons vrijwillig meedeelt en met name de gegevens van uw kredietkaarten alsook de andere persoonsgegevens die onontbeerlijk zijn voor de uitvoering van uw bestellingen.

Cookies

We maken gebruik van cookies op de website www.thebool.eu.

Een cookie is een bestand dat door een server naar een browser wordt verstuurd. Vervolgens wordt het bestand teruggestuurd naar de oorspronkelijke server, telkens wanneer de browser een pagina weergeeft van de respectieve server. Op basis hiervan kan de server de internetactiviteiten van de browser identificeren en volgen.

We kunnen dit type van bestand naar uw browser versturen, die het op uw harde schijf zal opslaan. We gebruiken de aldus verzamelde informatie om onze website te beheren en de navigeerbaarheid ervan te verbeteren. In een commerciële context kunnen we deze informatie ook gebruiken om uw bezoeken aan onze website op te volgen, zodat we de website in functie van uw profiel kunnen personaliseren (taalkeuze, voorkeur van aankopen, gebruikelijke wijze van betaling,...).

Hierbij dient opgemerkt dat de meeste browsers u de mogelijkheid bieden om cookies te weigeren. Een dergelijke weigering zal echter een negatieve impact hebben op de navigeerbaarheid van tal van websites, waaronder de onze.

Gebruik van uw persoonsgegevens

De aan Delta Diffusion meegedeelde persoonsgegevens zullen gebruikt kunnen worden binnen de precieze krijtlijnen van onderhavige Privacy Policy.

We behouden ons het recht voor om uw persoonsgegevens te gebruiken om:

 • de websites van Delta Diffusion te beheren;
 • uw navigatie op onze websites te verbeteren, waar nodig door deze te personaliseren;
 • de toegang tot de op onze websites beschikbare diensten te verbeteren;
 • u de op onze websites bestelde goederen en diensten te bezorgen en u de dienovereenkomstige facturen toe te sturen;
 • de betalingen te ontvangen;
 • u commerciële berichten toe te sturen (non-marketing);
 • u de kennisgevingen per e-mail te bezorgen, waarom u ons specifiek verzocht;
 • u onze nieuwsbrief en andere marketingberichten toe te sturen, die exclusief verband houden met Delta Diffusion en waarvan we vinden dat ze voor u van belang kunnen zijn en dat per post alsook, wanneer u hier vooraf mee instemde, per e-mail of eender welke gelijkaardige technologie (u kunt ons op eender welk moment meedelen dat u geen marketingcommunicatie meer wenst te ontvangen op het adres privacy@thebool.eu);
 • derden (voornamelijk onze klanten) statistische gegevens te bezorgen in verband met onze bezoekers (waarbij dient opgemerkt dat uw identiteit aan de hand van deze informatie niet achterhaald kan worden);
 • gevolg te geven aan alle verzoeken en betwistingen waarmee u zich tot ons zou richten.

Ander gebruik

Afgezien van het redelijkerwijs vereiste gebruik voor de in onderhavige Privacy Policy geïdentificeerde doelstellingen, kunnen we er eveneens toe gebracht worden om gegevens over uw persoon mee te delen

 • in de mate dat de wet dit vereist;
 • in verband met of naar aanleiding van bepaalde gerechtelijke procedures;
 • om onze rechten te verdedigen en uit te oefenen, inclusief door de persoonsgegevens aan derden te bezorgen met het oog op het voorkomen van fraude of een verkleining van kredietrisico's.

Behoudens andersluidende wettelijke bepaling, zullen we uw persoonsgegevens aan geen enkele derde bezorgen zonder uw voorafgaande toestemming, tenzij voor het uitvoeren van uw bestelling, het beantwoorden van uw vragen of het verzekeren van de opvolging van de klantrelatie met thebool.eu.

Beveiliging van uw persoonsgegevens

Coderingstechnologie

Aangezien er altijd risico's verbonden zijn aan het communiceren van persoonsgegevens – of dat nu in persoon, telefonisch of via het internet gebeurt – en er bijgevolg geen enkel technologisch veiligheidssysteem is dat een volledige bescherming tegen elke vorm van hacken biedt, verbindt Delta Diffusion er zich toe om elke gepaste actie te ondernemen om de risico's van een ongeoorloofde toegang tot, de risico's van een ongepast gebruik van of de risico's van eender welke fout met betrekking tot de persoonsgegevens te voorkomen en te minimaliseren. Zo maken we bijvoorbeeld gebruik van coderingstechnologie (SSL-verbinding) om gevoelige gegevens, zoals de gegevens in verband met kredietkaarten, te verzamelen en door te sturen.

Fysieke en logische bescherming van de persoonsgegevens

Delta Diffusion neemt de gepaste technische en structurele maatregelen om de persoonsgegevens te beschermen tegen vernietiging, accidenteel of illegaal verlies, niet-conform gebruik, ongeoorloofde toegang en mededeling of wijziging of vernietiging. Delta Diffusion eist van al haar eigen dienstverleners en andere derden die een bijdrage leveren aan de verlening van haar diensten, dat ze zich er op dezelfde manier toe verbinden om de desbetreffende persoonsgegevens te beschermen.

Minderjarigen

Minderjarigen mogen geen persoonsgegevens doorgeven zonder het akkoord van een ouder of wettelijk vertegenwoordiger, net zoals minderjarigen tot geen enkele aankoop kunnen overgaan of eender welke rechtshandeling kunnen stellen op de websites van Delta Diffusion zonder diezelfde instemming, behoudens specifieke toelating van de toepasselijke wetgeving.

Externe hyperlinks

Om de navigatie van de bezoekers te vereenvoudigen, kan Delta Diffusion hyperlinks naar websites van derden opnemen. Als u gebruikmaakt van deze hyperlinks, dient u de Privacy Policy van deze websites door te nemen, alvorens u er eventueel mee akkoord te verklaren.

U erkent echter dat Delta Diffusion geen enkele controle heeft over de inhoud van deze websites en dat Delta Diffusion bijgevolg geenszins aansprakelijk gesteld kan worden voor hun inhoud of de manier waarop de persoonsgegevens er worden verwerkt.

Wijziging van de Privacy Policy

Delta Diffusion behoudt zich het recht voor om onderhavig document op eender welk moment te wijzigen. Evenzo behoudt Delta Diffusion zich het recht voor om de inhoud van haar webpagina's te wijzigen of de toegang ertoe op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te verbieden.

Delta Diffusion zal u de kans geven om kennis te nemen van dergelijke wijzigingen door onmiddellijk de aangepaste versie van onderhavige Privacy Policy op haar website te publiceren.

U wordt geacht regelmatig na te gaan of de Privacy Policy niet gewijzigd werd. Het blijven gebruiken van de websites van Delta Diffusion na een dergelijke aanpassing geldt in elk geval als instemming met de aangebrachte wijzigingen.