Kopen

Algemene voorwaarden voor gebruik

Welkom op de pagina van de algemene voorwaarden van de webshop www.thebool.eu!

De op http://www.thebool.eu aangeboden artikelen en producten zijn ontworpen en vervaardigd door de naamloze vennootschap Delta Diffusion nv, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te Chaussée de Namur 39, bus 6 in 1457 Nil-Saint-Vincent, België, KBO-nr. 0439.626.071

‘The bool’ is een handelsmerk van Delta Diffusion nv.

Onderhavige voorwaarden zijn van kracht sinds 1 december 2010.

1. Wat is het doel van dit document?

Het beschrijft de juridische voorwaarden van de transacties die online worden verricht op de website http://www.thebool.eu.

Het werd opgesteld in overeenstemming met de wetgeving die in België en Europa van kracht is, met name met betrekking tot de verkoop op afstand, de elektronische handel en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Belgische wet betreffende consumentenbescherming van 12 april 2010).

Er bestaat een versie van dit document in het Frans, het Engels en het Nederlands. Bij een eventueel interpretatieprobleem primeert de Franse versie.

Om onlinetransacties te kunnen verrichten, dient u onderhavige voorwaarden eerst te lezen en daarna aan te geven dat u er akkoord mee gaat.

2. Toepasbaarheid

Onderhavige voorwaarden zijn van toepassing op alle transacties die verband houden met de aanbiedingen en acceptaties en/of verkoopvoorwaarden die een rechtspersoon binden, die, al dan niet beroepshalve, voor eigen rekening of in naam van een derde handelt (hierna ‘de Koper’ genoemd), en de nv Delta Diffusion (hierna ‘de Verkoper’ genoemd), via de website van deze laatste (www.thebool.eu).

De website www.thebool.eu verkoopt en levert zijn producten niet buiten de Europese Unie, Zwitserland en Noorwegen.

Andere contractuele bepalingen zullen de partijen alleen binden, voor zover ze schriftelijk vastgelegd werden en op voorwaarde dat er uitdrukkelijk naar verwezen wordt.

3. Online-overeenkomst

Onlinebestelproces: korte beschrijving

De Kopers delen hun gegevens mee en maken hun keuze.

Vervolgens bezorgen ze ons de gegevens van hun kredietkaart.

Aan de Kopers wordt gevraagd om uitdrukkelijk al de op een bevestigingspagina samengebrachte gegevens van hun bestelling te bevestigen.

Het onlinebestelproces zal geen enkel juridisch gevolg kunnen hebben, als de potentiële Koper onderhavige voorwaarden en de Privacy Policy van Delta Diffusion niet uitdrukkelijk aanvaard heeft.

De Verkoper configureert zijn systeem zodanig dat de Kopers op eender welk moment tijdens het bestelproces van voormelde documenten kunnen kennisnemen en dat in elk geval vooraleer ze de gegevens van hun bestelling dienen te bevestigen.

Veiligheid - fouten - archivering

Het verkoopproces verloopt in het beveiligde kader van een geëncrypteerde verbinding (SSL-verbinding).

De Verkoper configureert zijn systeem zodanig dat de Kopers de eventuele fouten kunnen corrigeren, die ze bij het invullen van de formulieren zouden hebben gemaakt.

De Verkoper neemt ook de bewaring en de archivering van alle relevante documenten met betrekking tot de online verrichte transacties voor zijn rekening.

Sluiting van de Overeenkomst

De door de Verkoper verstuurde e-mail ter bevestiging van de bestelling is louter bedoeld als eenvoudige samenvatting van de gegevens van de bestelling en heeft geen bijzondere juridische draagkracht.

Deze bevestigingsmail moet gevolgd worden door een tweede e-mail van de Verkoper, die verstuurd wordt na controle door OGONE van de gegevens van de kredietkaart. Deze tweede mail van de Verkoper, die de ‘verkoopbevestigingsmail’ genoemd wordt en die ook de voorwaarden voor een eventuele terugzending en terugbetaling van de koopwaar vermeldt, geldt als een acceptatie in de juridische betekenis van het woord. Deze acceptatie vormt de verkoopovereenkomst.

Elke afzonderlijke bestelling zal een aparte overeenkomst vormen, die aan onderhavige voorwaarden onderworpen is.

De Verkoper beschikt over het absolute recht om een bestelling niet te bevestigen omwille van eender welke reden die hij redelijk acht.

Lokalisatie van de Overeenkomst

Behoudens andersluidende schriftelijke bepalingen zal elke online gesloten overeenkomst onderworpen zijn aan onderhavige voorwaarden en zal elke dergelijke overeenkomst geacht worden, gesloten te zijn op de maatschappelijke zetel van de Verkoper, namelijk in Nil-Saint-Vincent, België.

4. Levering - Overmacht

De verzendings - en leveringsdata worden ter informatie meegedeeld. De Verkoper verbindt er zich echter toe om alles in het werk te stellen om de goederen te leveren binnen een termijn van 30 dagen te tellen vanaf de verkoopbevestigingsmail.

De Verkoper zal niet aansprakelijk gesteld kunnen worden voor elke niet-nakoming van zijn verplichtingen die te wijten zou zijn aan een geval van overmacht.

De Verkoper heeft het recht om over te gaan tot gedeeltelijke leveringen. Hij zal geenszins aansprakelijk gesteld kunnen worden in het geval van een foutieve vermelding van het leveringsadres door de Koper.

5. Garantie - Gebreken - Terugbetaling

Er wordt geen enkele garantie gegeven met betrekking tot het gebruik en het nut dat de Koper van het verkochte goed verwacht.

De Koper moet alle eventuele zichtbare gebreken en afwijkingen binnen een termijn van 2 werkdagen na de levering melden. Alle eventuele verborgen gebreken moeten binnen een termijn van 30 dagen na hun ontdekking en in elk geval uiterlijk 90 dagen na de levering gemeld worden.

Elke niet binnen deze termijnen ingediende klacht zal als onontvankelijk gelden.

Zonder diens schriftelijke instemming zal er geen koopwaar naar de Verkoper teruggestuurd kunnen worden.

De terugbetaling aan de Koper zal binnen een redelijke termijn kunnen gebeuren, als het gebrek dat het verkochte goed beïnvloedt, vastgesteld werd en als de Verkoper niet voor een reparatie of omruiling opteert.

6. Garantiebeperkingen

De Verkoper zal niet aansprakelijk gesteld kunnen worden voor eender welke directe of indirecte schade ten gevolge van het gebruik van het verkochte goed, zelfs niet wanneer op de mogelijkheid van dergelijke schade gewezen werd. Zijn in het bijzonder uitgesloten van elke garantie: verlies van genot van het verkochte goed, verlies van gegevens, winstderving en stijging van kosten en uitgaven, met inbegrip van exploitatieverliezen, verliezen van marktaandeel,...

7. Prijs - Transport - Taksen

De prijs is uitgedrukt in euro. De Verkoper behoudt zich het recht voor om zijn prijzen op eender welk moment te wijzigen. De producten zullen echter gefactureerd worden op basis van de tarieven die gelden op het moment van de bestelling en die vermeld worden in de bestellingsbevestigingsmail.

De leveringskosten zijn in de volgende landen inbegrepen in de verkoopprijs, voor zover het gaat om verzendingen binnen Frankrijk: België, Duitsland, Nederland en het Verenigd Koninkrijk.

In de andere gevallen worden de transport- en leveringskosten door de Verkoper op een ad hoc basis bepaald en aan de Koper gefactureerd.

Alle informatie in verband met deze specifieke kosten vindt u in de vorm van een samenvattingstabel op www.thebool.eu/faq.

Alle rechten en taksen die op de verkoop van toepassing zijn, met inbegrip van de btw, zijn voor rekening van de Koper.

8. Eigendomsvoorbehoud - Risico-overdracht

De Verkoper blijft eigenaar van het verkochte goed tot aan de volledige betaling ervan.

Het risico van het verkochte goed gaat over op de Koper bij de overhandiging ervan aan het transportbedrijf.

9. Bedenkrecht

Krachtens de Belgische wet en de Europese rechtsprincipes met betrekking tot de verkoop op afstand kan de consument (de particulier) zijn initiële bestelling zonder opgave van reden gratis annuleren binnen een termijn van 14 dagen te tellen vanaf de levering.

In voorkomend geval zal het door de Koper betaalde bedrag volledig terugbetaald worden binnen een redelijke termijn, voor zover de Koper zijn beslissing schriftelijk of per e-mail (info@thebool.eu) aan de Verkoper heeft meegedeeld.

De eventuele terugzendingskosten zijn voor rekening van de Koper die er zich tevens toe verbindt om de desbetreffende producten in hun nieuwe staat en in hun eveneens in perfecte staat verkerende oorspronkelijke verpakking terug te bezorgen.

10. Betaling

Betalingen gebeuren uitsluitend per kredietkaart via de beveiligde diensten van de onderneming OGONE.

11. Intellectuele eigendomsrechten

De Verkoper is de houder van alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot het verkochte goed, de inhoud en de configuratie van de website, alsook de domeinnaam.

De Verkoper zal geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden op het vlak van namaak, als het verkochte goed door de Koper verbonden werd met andere producten.

12. Bescherming van de persoonlijke levenssfeer

De Verkoper verzamelt, gebruikt en verspreidt de persoonsgegevens van de Koper louter met het oog op de uitvoering van de bestelling.

In elk geval richt de Verkoper zich naar de Belgische wetgeving en de bepalingen van http://www.thebool.eu/privacy die door verwijzing in onderhavige voorwaarden zijn opgenomen.

De Koper kan geen enkele geldige bestelling verrichten zonder de voorwaarden van de Privacy Policy aanvaard te hebben.

Met elke eventuele vraag die u zou hebben over de bescherming van uw gegevens of elk verzoek tot rechtzetting kunt u terecht op privacy@thebool.eu.

14. Rechten van de consument

Onderhavige Voorwaarden werden opgesteld in overeenstemming met de Belgische wetgeving en worden regelmatig geactualiseerd. Mocht een clausule van onderhavige Voorwaarden niet in overeenstemming met de Belgische wetgeving betreffende consumentenbescherming blijken te zijn, zal de wetgeving primeren.

15. Wijzigingen

Onderhavige algemene voorwaarden voor elektronische handel van Delta Diffusion - die versie 01 van deze voorwaarden vormen - kunnen eenzijdig gewijzigd worden door Delta Diffusion en zijn onmiddellijk van toepassing vanaf hun publicatie op de website. De gebruikers van de website worden geacht regelmatig na te gaan of er geen nieuwe versie van deze voorwaarden gepubliceerd werd.

Onderhavige voorwaarden vormen het enige akkoord tussen de partijen en vervangen bijgevolg elk ander document of eender welk voorafgaandelijk gesloten akkoord.

16. Toepasselijk recht - Bevoegde rechtbanken

Onderhavige voorwaarden zijn onderworpen aan het Belgische recht. Bij een eventueel geschil zijn alleen de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Nijvel bevoegd.